FINANCOVANIE

Možnosti a spôsob financovania:

  • Kúpa FIRMBOXU - o možnosti financovania kúpy FIRMBOXU (financovanie cez úver, splátkový kalendár) Vám radi podáme bližšie informácie na osobnom stretnutí, na ktorom bude možné Vás oboznámiť a dojednať individuálne podmienky,
  • Kúpna cena podľa Kúpnej zmluvy bude uhrádzaná nasledovne: prvá záloha v deň podpisu Zmluvy o budúcich zmluvách, druhá záloha po zhotovení oceľovej konštrukcie (skeletu), tretia záloha po zhotovení opláštenia oceľovej konštrukcie a zhotovenia výplní otvorov okien a dverí, štvrtá záloha po nadobudnutí právoplatnosti Kolaudačného rozhodnutia.
  • Zmluvné vzťahy potrebné k nadobudnutiu FIRMBOXU: Zmluva o uzavretí budúcich zmlúv, Kúpna zmluva na pozemky a infraštruktúru (komunikácie, parkoviská, vnútroareálové siete a prípojky FIRMBOXU), Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech ZSE a Slovak Telekom, Zmluva o správe.